top of page
Branch in a Glass Jar

תקנון האתר

הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד.

אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים במסמך.

הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור ואינם מהווים תחליף לייעוץ השקעות.

 

הצעה והשקעה בכל קרן מוגבלת ל- 35 ניצעים או למשקיעים כשירים בלבד, שייבחרו בהליך שיקבע השותף הכללי לפי פרמטרים שנקבעו ו/או יקבעו בלעדית על-ידו.

 

למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כך ייעוץ השקעות מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע.

חברת אלפא אל.טי.אי בע"מ ו/או חברות בשליטתה ו/או בעלי מניותיה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.

 

כל הזכויות באתר זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של הנתונים המפורטים באתר זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של אלפא אל טי אי בע"מ הינם אסורים.

bottom of page